Pengenalan


 [Pengenalan KBKK] [Alat-Alat Berfikir] [Kemahiran Berfikir Kritis] [Kemahiran Berfikir Kreatif] [Kemahiran Membuat Keputusan] [Kemahiran Menyelesaikan Masalah] [Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBKK] [FAQ] [Panel Penulis] [Webmaster] [Laman Utama]


Pengenalan

Laman ini membawa anda untuk mengenali konsep berfikir, jenis-jenis kemahiran berfikir, proses berfikir serta alat-alat untuk membantu anda berfikir supaya anda menjadi manusia yang berjaya berfikir secara lebih sistematis. Laman ini juga mencadangkan strategi yang boleh digunakan untuk mengajar kemahiran-kemahiran berfikir secara lebih ekslisit. 

 


Definisi

Definisi yang sesuai untuk kemahiran berfikir masih dipertikaikan kerana kebanyakan tokoh mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Walaupun tafsiran tentang pemikiran itu berbeza-beza, namun secara amnya kebanyakan tokoh pemikir bersetuju bahawa pemikiran dapat dikaitkan dengan proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Dapatlah dirumuskan bahawa:

Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami


Tujuan

Antara tujuan KBKK digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk membolehkan pelajar:


Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir

Apakah komponen utama kemahiran berfikir (KB)?

 Komponen utama KBKK:

 Apakah kemahiran berfikir secara kritis?

    KB secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan  dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan  kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.

 Apakah kemahiran  berfikir secara kreatif?

Kecekapan menggunakan minda untuk:

Apakah contoh-contoh  kemahiran  berfikir bagi setiap komponen itu?

 Contoh-contoh  kemahiran berfikir secara kritis:

Contoh kemahiran berfikir secara kreatif:

Bagaimanakah dengan kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah?

 Kedua-duanya termasuk ke dalam komponen berfikir secara kritis dan komponen berfikir secara kreatif.


Penggunaan Alat dan Bahan Berfikir

 

 


 

 

Bagaimanakah KBKK ini diajarkan dalam mata pelajaran sekolah?

 KBKK diajarkan secara:


 

Ciri-Ciri Pemikir Bijak


 [Pengenalan KBKK] [Alat-Alat Berfikir] [Kemahiran Berfikir Kritis] [Kemahiran Berfikir Kreatif] [Kemahiran Membuat Keputusan] [Kemahiran Menyelesaikan Masalah] [Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBKK] [FAQ] [Panel Penulis] [Webmaster] [Laman Utama]